Home
Czym się zajmujemy
Projekty inwestycyjne
Projekty szkoleniowe
Staże i wymiany
O nas
Kontakt
   
 

Pomagamy przygotować projekty inwestycyjne zarówno dla przedsiębiorstw każdej wielkości i formy prawnej, jak i jednostek samorządu terytorialnego i podległych im jednostek organizacyjnych, oraz dla organizacji pozarządowych, związków wyznaniowych i organizacji kościelnych. Możemy sporządzić analizę SWOT (silne i słabe strony, szanse i zagrożenia); analizę zdolności inwestycyjnej i szans uzyskania dofinansowania inwestycji. Pomagamy uzyskać środki z funduszy strukturalnych UE, funduszy pokrewnych i z innych źródeł finansowania. Przykładowe źródła finansowania:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka;

Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko;

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Programy Współpracy Międzynarodowej i Międzyregionalnej

Regionalne Programy Operacyjne

Mechanizm Norweski i Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Inne